Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

Стандарти и насоки

При подготовката и акредитирането на своите образователни програми и събития СОНМ СМЕ-О се придържа към определени критерии и следва
Стандарти и етични норми, утвърдени от УС на СОНМ.