Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

За лекари и специалисти

Добре дошли в образователния портал на СОНМ!

Продължете с професионалното си развитие!

Участвайки в образователните програми на СОНМ вие ясно демонстрирате интереса си към ученето през целия живот и значението на редовното
надграждане на вашите знания и умения за Вас и Вашите пациенти.

Клъстерното направление СОНМ СМЕ-О  предоставя широка палитра от висококачествено продължително медицинско образование.
Амбицията е то да отговори на разностранни интереси и професионални направления. Все по-голяма част от нашите програми са акредитирани от
авторитетните европейски институции, което Ви дава възможност да получите еввропейски сертификати за преминато обучение.